Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

RPO WŁ 2014-2020

RPO WŁ 2014-2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Tytuł projektu: Powołanie i uruchomieni Centrum Badawczo-Rozwojowego BIO-MAS

Numer projektu: RPLD.01.01.00-10-0002/20-00

Akronim Projektu: BIO-MAS

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego

Cele projektu:

Projekt ma na celu utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego BIO-MAS poprzez unowocześnienie infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej. W ramach projektu prowadzone będą również prace polegające na wytworzeniu biodegradowalnych kompozytów z odpadowych produktów biomasowych przemysłu skórzanego, rolniczego, włókienniczego w celi ich zastosowania w przemyśle rolno-spożywczym, opakowaniowym, ogrodniczym i innych obszarach gospodarczych.

Konkurs: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, DZIAŁANIE- I: BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY, poddziałanie I.1 Rozwój Infrastruktury badań i innowacji

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Tytuł projektu: Powołanie i uruchomieni Pracowni Komórki w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi (Ł-IBWCh)

Numer projektu: RPLD.01.01.00-10-0003/20-00

Akronim Projektu: Pracownia Komórki

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Cele projektu:

Projekt ma na celu utworzenie Pracowni Komórki w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi poprzez unowocześnienie infrastruktury badawczej dla prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej. Ponadto w ramach projektu prowadzony będzie program badawczy zorientowany na ocenę wpływu opracowywanych innowacyjnych materiałów polimerowych, pozostających w bezpośrednim kontakcie z organizmem człowieka na aktywność i fizjologię linii komórkowych pochodzenia zwierzęcego.

Konkurs: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, DZIAŁANIE- I: BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY, poddziałanie I.1 Rozwój Infrastruktury badań i innowacji

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Tytuł projektu: Powołanie i uruchomieni Pracowni Badań Mikroplastiku w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi (Ł-IBWCh)

Numer projektu: RPLD.01.01.00-10-0004/20-00

Akronim Projektu: Pracownia Mikroplastiku

Beneficjenci: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Cele projektu:

Projekt ma na celu utworzenie Pracowni Badań Mikroplastiku w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi poprzez unowocześnienie infrastruktury badawczej dla prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej. Ponadto w ramach projektu prowadzony będzie program badawczy zorientowany na opracowanie skutecznych metod, które pozwolą na pełną charakterystykę zanieczyszczenia jakim są mikroplastiki wraz z określeniem ich wpływu na ludzki organizm i ekosystem.

Konkurs: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, DZIAŁANIE- I: BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY, poddziałanie I.1 Rozwój Infrastruktury badań i innowacji

 

 


4. Dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości  3.426.000 PLN na zakup dużej infrastruktury badawczej. Konkurs MNiSW na przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (zakupu, wytworzenia lub rozbudowy aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą).

Dotacja przyznana na lata: 2018-2020


5. Grant: Nowy materiał kompozytowy na bazie włókien naturalnych wytwarzanych w technologi pultruzji.

Cel:

Konkurs: 2.3.2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Tytuł projektu: „INNOWACYJNE WŁÓKIENNICTWO 2020+”

Numer projektu: RPLD 01.01.00-10-0002/17-00

Akronim Projektu: IW2020+

Beneficjenci: Politechnika Łódzka (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki), Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Biopolimerów 
i Włókien Chemicznych, Instytut Włókiennictwa.

Cele projektu: Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury naukowo badawczej zlokalizowanej 
u członków Konsorcjum. Zakres planowanych prac obejmuje prace remontowo-adaptacyjne oraz zakup nowoczesnej, unikalnej aparatury metrologicznej i technologicznej oraz systemów modelowania, projektowania i symulacji komputerowej.

Konkurs: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, DZIAŁANIE- I: BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY, poddziałanie I.1 Rozwój Infrastruktury badań 
i innowacji

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 22 615 775,00 PLN, w tym wydatki kwalifikowalne 18 231 901,63 PLN, z czego wartość 12 532 330,27 PLN jest dofinansowana w ramach programu, 
zaś kwota 10 083 444,73 PLN stanowi wkład własny Konsorcjantów.

Partnerzy Projektu:
LIDER PROJEKTU – POLITECHNIKA ŁÓDZKA
INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA – ‘’MORATEX’’
CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
INSTYTUT WŁOKIENNICTWA
INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Dotacja celowa, Centrum Łukasiewiczc ''Inteligentne opakowanie zwrotne dla branży e-commerce''.

 

Numer projektu: Umowa dotacyjna nr 1/Ł-ILiM/CŁ/2020

 

Akronim: e-Pack

 

Beneficjenci:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania – Lider projektu; Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki; Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych    

 

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie kompleksowego rozwiązania inteligentnego opakowania zwrotnego. W wyniku realizacji projektu powstanie zunifikowane opakowanie zwrotne wielorazowego użytku inspirowane rozwiązaniami Fizycznego Internetu, które wesprze procesy logistyczne, ułatwi identyfikację oraz ograniczy błędy w odczycie etykiet. Wśród potencjalnych korzyści dla sprzedawców, nabywców oraz operatorów logistycznych wymienić można m.in. optymalizację kosztów dostawy, lepszą ochronę towarów, możliwość gromadzenia i analizy dodatkowych informacji o przebiegu procesu dostawy i zwrotu oraz bardziej efektywne przygotowanie przesyłki zarówno po stronie sprzedawcy jak i po stronie nabywcy.  To wszystko w zgodzie z ochroną środowiska naturalnego, które ze względu na skalę handlu internetowego cierpi z powodu zużycia olbrzymiej ilości materiałów opakowaniowych.

 

Dotacja celowa, Centrum Łukasiewicz

 

Termin rozpoczęcia realizacji Projektu badawczego: 05.10.2020 r.,  termin zakończenia: 30.09.2023 r.

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl