Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

RODO

Szanowni Państwo,

 

w związku z wejściem w życie w dn. 25 maja 2018 r. „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” - zwanym RODO – przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych i przysługujących Państwu związanych z tym praw.

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwany dalej ADO) jest SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH z siedzibą: 90-570 Łódź,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27
.

 

2. Państwa dane mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • zawieranie i realizacja umów;
 • utrzymywanie kontaktu oraz relacji z Państwem;
 • świadczenie usług, badań, realizacja zleceń;
 • organizacja i prowadzenie szkoleń oraz konferencji;
 • współpraca pomiędzy placówkami badawczymi;
 • prowadzenie działań marketingowych;
 • dochodzenie roszczeń, rozstrzyganie sporów;
 • rekrutacje i nabory na praktyki oraz staże;
 • archiwizacja;
 • wypełnienie obowiązków prawnych, ustawowych, którym podlega ADO.

3. ADO może przetwarzać następujące dane osobowe:

 • nazwisko i imiona;
 • adres zamieszkania lub pobytu – w przypadku realizacji usług / zleceń na rzecz osoby fizycznej;
 • adres korespondencyjny;
 • wykształcenie lub stopień naukowy;
 • funkcja / stanowisko pełnione w podmiocie, z którym ADO współpracuje;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • wizerunek (zdjęcie) – o ile nie ujawnia danych wrażliwych i tylko w przypadku wyrażonej osobno zgody w określonych w zgodzie celach;
 • inne dane, które wynikają z zapisów umów i zleceń pomiędzy ADO a Państwem lub podmiotem, który Państwo reprezentują.

  4.Państwa dane przetwarzamy na podstawie:

 • udzielonych zgód;
 • wykonania umów i zleceń lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 • konieczności spełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO;
 • potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony informacji nakładanych na ADO przez przepisy prawa oraz wewnętrzne regulacje.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla realizacji celu, dla którego Państwa dane są przetwarzane (np. realizacji usług i zleceń) m.in.:

 • procesorom w związku ze zleconymi przez ADO zadaniami realizowanymi w imieniu ADO;
 • podmiotom, instytutom i kontrahentom współpracującym z ADO w zakresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego Państwa dane są przetwarzane;
 • firmom pocztowym i kurierskim w celu korespondencji i przekazywania przesyłek do i od Państwa;
 • podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

W przypadku przekazania Państwa danych, dane przekazywane są zawsze na podstawie odpowiedniej umowy lub zapisów prawa przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz kontroli ze strony ADO.

 1. Okres przetwarzania danych przez ADO jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane, okresu na jaki została wyrażona zgoda, przepisów prawa i przyjętych przez ADO regulacji, zgodnie z przepisami prawa oraz prawnie uzasadnionego interesu ADO.
 2. Przysługują Państwu następujące prawa:
 • żądanie dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych;
 • żądanie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 • żądanie usunięcia danych lub ograniczenie przetwarzania;
 • wniesienie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • przeniesienie Państwa danych osobowych;
 • zgłoszenie cofnięcia zgody;
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Ochrona prywatności powierzonych nam Państwa danych jest dla nas istotna i z najwyższą starannością podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa powierzanych nam informacji.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez ADO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Zależy nam na jasnym komunikowaniu, stałym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa naszych działań oraz przejrzystości, dlatego też w sprawie ochrony danych osobowych możecie się Państwo skontaktować z nami pod adresem IODO@ibwch.lodz.pl lub pisząc na adres siedziby ADO, tj. SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH; 90-570 Łódź, ul. Skłodowskiej-Curie 19/27 z dopiskiem „ODO”.

 

Plik do pobrania: IBWCh Ogólna Klauzula Informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z RODO.pdf

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl