Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

Rejestr ewidencji i archiwów

W Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh) prowadzone są następujące ewidencje, katalogi i bazy danych:

1. Biblioteka:

·  katalog alfabetyczny książek

·  katalog rzeczowy książek

·  katalogi sprawozdań z prac naukowo-badawczych

Biblioteka posiada dostęp on-line do baz publikacji ScienceDirect i Springer oraz do bazy cytowań Web of Science.

 2. Dział Informacji Naukowej (NI):

Baza „Dorobek” zawierająca dorobek naukowy pracowników IBWCh (publikacje, wystąpienia, patenty i wdrożenia) jest ogólnodostępna na stronie internetowej Instytutu w zakładce „Osiągnięcia”.

Dane zawarte w ww. katalogach i bazach są również udostępniane na miejscu w Bibliotece Instytutu i Dziale Informacji Naukowej (NI)

3.  Archiwum Zakładowe znajduje się na terenie Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych.

W archiwum przechowywane są dwa rodzaje dokumentów:

Materiały kat. „A”, - dokumenty wytwarzane w Instytucie, przechowywane przez okres 25 lat, następnie przekazywane do Archiwum Państwowego w Łodzi. Akta te mogą być wykorzystywane do różnego rodzaju prac naukowo-badawczych, historycznych.

Materiały kat. „B”, w tym:

-  oznaczone jako „B50”, które są aktami osobowymi pracowników Instytutu. Akta te muszą być przechowywane przez 50 lat. Po ich upływie przeprowadzana jest ekspertyza archiwalna decydująca o tym, które z akt będą przekazane do zniszczenia.

-  kat. „B5”, „B10” lub BE co oznacza, że są niszczone po pięciu lub dziesięciu latach lub innym okresie po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego.

Dokumenty i akta osobowe wydawane są z Archiwum Zakładowego wyłącznie na wniosek zainteresowanego po uzyskaniu zgody Dyrektora Instytutu lub osoby przez niego upoważnionej.

Na terenie instytutu jest wyodrębniona Kancelaria Tajna. Przechowuje ona informacje niejawne.

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl