Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

POIŚ

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w dniu 7 marca 2019 roku podpisała umowę na realizację projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w celu zwiększenia efektywności energetycznej", który będzie realizowany w ramach Działania 1.3.1 OŚ Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 - Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0004/17-00.

 

Głównym celem programu jest Wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków.

 

Celami szczegółowymi projektu są:

- poprawa efektywności energetycznej,

- zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej,

- zmniejszenie emisyjności,

- obniżenie energochłonności

 

Założenia projektowe wpisują się także w przyjęty plan gospodarki niskoemisyjnej obejmujących takie zagadnienia jak: planowanie i zaopatrzenie w energię oraz racjonalizację zużycia energii i promocja rozwiązań zmniejszających zużycie energii, a także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.

Taka integracja działań przez Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, przyczyni się do kompleksowej i skutecznej realizacji celów zrównoważonego gospodarowania zasobami, poprawy stanu środowiska, zwiększenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia gospodarce bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię.

 

Zakres projektu obejmuje obiekty, oznaczone jako budynki:

1. Budynek Laboratoryjno - Biurowy "A"

2. Budynek Laboratoryjno - Biurowy "B" i Budynek 1/4 Techniki

 

Celem projektu jest „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w celu zwiększenia efektywności energetycznej”.

 

Zakres termomodernizacji obejmować będzie:

- docieplenie ścian,

- docieplenie stropów,

- docieplenie dachów,

- wymianę okien, fasady szklanej

- wymianę instalacji c.o.,

- wymianę c.w.u.,

 

Wyodrębniony w ramach projektu zakres prac służyć będzie przede wszystkim zapewnieniu lepszych warunków do prowadzenia działalności statutowej Instytutu. Ograniczenie emisji CO2, jak również redukcja zużycia energii cieplnej i elektrycznej, pozwolą na osiągnięcie wskaźników środowiskowych, ale również na poprawę kondycji finansowej Instytutu, a tym samym stworzy się możliwość ponoszenia większych nakładów na działalność statutową. Fakt ten potwierdzają budynki przeznaczonych do termomodernizacji. Są to obiekty służące za laboratoria i budynki testowe, w których prowadzone są prace koncepcyjno-eksperymentalne w zakresie przetwarzania, modyfikacji i zastosowania biopolimerów, technik i technologii wytwarzania, przetwarzania i zastosowania włókien chemicznych i innych materiałów polimerowych oraz produktów pokrewnych, a także technik i technologii związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i oceną jakościową wyrobów przemysłu celulozowo-papierniczego i branż pokrewnych.

 

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 4 631 365,94 PLN

Kwota dofinansowania wynosi 3 022580,42 PLN

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl