Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
pl en
eu flaga
bip
Rozwiń listę kategorii ikona

Laboratorium Analityki Chemicznej

Kierownik Laboratorium
dr Natalia Gutowska
tel.: 42 307 29 02
e-mail: analityka@ibwch.lukasiewicz.gov.plnatalia.gutowska@ibwch.lukasiewicz.gov.pl

Laboratorium Analityki Chemicznej wykonuje prace naukowo-badawcze i analityczne z dziedziny ochrony środowiska oraz fizykochemii. Działalność obejmuje prace w zakresie opracowywania i wdrażania nowych metod analitycznych oraz dostosowanie istniejących na potrzeby zleceniodawców. Badaniom podlegają polimery naturalne i syntetyczne oraz różnego rodzaju surowce, półprodukty i odpady. Laboratorium prowadzi również działalność ekspercką i konsultingową oraz seminaryjną i szkoleniową. Laboratorium ma wdrożony system zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i posiada certyfikat akredytacji AB 551.

 

Badania akredytowane

 • oznaczanie zawartości chloru ogólnego (TX) i chloru związanego organicznie (TOX) w masach włóknistych, papierze i surowcach papierniczych

 • oznaczanie stężenia adsorbowalnych organicznie związanych chlorowców (AOX) w wodzie, ściekach
  i wodach przemysłowych

 • oznaczanie migracji globalnej z użyciem stałego sorbentu - symulanta żywności MPPO w papierze, tekturze, opakowaniach z papieru i tektury

 

Badanie nieakredytowane

 • oznaczanie migracji specyficznej pentachlorofenolu, benzofenonów i ftalanów dla żywności suchej/tłustej

 • oznaczanie śladowej zawartości związków toksycznych (pentachlorofenolu, benzofenonów, ftalanów, organicznych związków cyny, związków chlorowcoorganicznych)

 • oznaczanie zawartości innych subtancji organicznych w produktach i surowcach papierniczych oznaczanych z wykorzystaniem chromatografii gazowej GC-MS

 • oznaczanie zawartości ekstrahowalnych nielotnych związanych organicznie chlorowców (EOX), zawartość chloru ogólnego (TXs) i chloru związanego organicznie (TOXs) w osadach i odpadach

 • oznaczanie stopnia deacetylacji chitozanu metodą pierwszej pochodnej widma UV

 • oznaczanie popiołu

 • oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej

 • oznaczanie zawartości Ca(II) w polimerach naturalnych

 • oznaczanie zawartości substancji rozpuszczalnych w nośnikach polimerowych

 • oznaczanie lepkości dynamicznej roztworów polimerowych metodą Brookfield'a oraz metodą wiskozymetryczną roztworów

 • oznaczanie czystości chemicznej wyrobów polimerowych

 • oznaczanie zawartości grup karboksylowych

 • oznaczanie zawartości wody metodą kulometryczną Karla Fishera

 • oznaczanie zawartości preparacji włókiennicznej

 • oznaczanie współczynnika wtórnego pęcznienia WRV

 • badanie rozkładu mas molowych, średnich mas molowych oraz polidyspersji polimerów naturalnych i syntetycznych metodą chromatografii żelowej (GPC/SEC)

 • badania polimerów metodami spektrofotometrycznymi (FT-IR, UV-VIS)

 • opracowywanie nowych metod analitycznych dla zleceniodawców

 • analiza elementarna substancji stałych w zakresie oznaczania zawartości węgla, wodoru, azotu, siarki i chlorowców

 

Aparatura badawcza

 • chromatograf żelowy Agilent z detektorem refraktometrycznym T-rex Wyatt

 • chromatograf gazowy Agilent 7890B z detektorem FID i MS oraz pyrolizą

 • spektofotometr Nicolet iS50 FT-IR

 • spektofotometr UV-VIS Evolution 220

 • spektofotometr UV-VIS Unicam

 • spektofotometr Cadas 200

 • wiskozymetr Schott'a

 • analizator Vario Macro Cube

 • kulometr Multi X 2500

 • kulometr Karl Fisher

 • wiskozymetr Brookfield'a (zakres lepkości 10 do 100 000 cP)

Projekt i wykonanie https://bypixel.pl