Obszary działalności

Biopolimery

 • ekologiczne technologie wytwarzania włókien z polisacharydów: włókna ciągłe i cięte oraz wytwarzanie form mikrokrystalicznych
 • funkcjonalizacja produktów celulozowych (produkty niepalne, bioaktywne)
 • technologia wytwarzania włókien z białek roślinnych
 • modyfikacja i przetwórstwo polimerów naturalnych na włókna, folie i włókniny
 • nano- i mikro- struktury na bazie  biopolimerów
 • nowe technologie wytwarzania mas włóknistych do wyrobu papieru i tektury, szczególnie z surowców niedrzewnych
 • bezchlorowe (przyjazne dla środowiska) metody bielenia mas włóknistych
 • niekonwencjonalne surowce do wytwarzania mas włóknistych w warunkach deficytu drewna
 • wykorzystanie biomasy do wytwarzania mas celulozowych rozpuszczalnych w alkaliach i produkcji nanowłókien

Biomateriały

 • wykorzystanie biopolimerów do rekonstrukcji nerwów obwodowych, do opracowania biokompozytowych materiałów polimerowych do leczenia ran i odleżyn, do uszczelniania protez naczyniowych,
 • do bioaktywnych nanokompozytów stosowanych w inżynierii tkankowej
 • preparaty antynowotworowe w oparciu o polimery naturalne
 • podłoża do hodowli tkankowych z surowców odnawialnych
 • biokompozyty białkowe do zastosowań medycznych, kosmetycznych i papierniczych
 • preparaty do ochrony roślin

Bioprocesy

 • biokataliza w procesach modyfikacji struktury biopolimerów
 • nowe zastosowania medyczne celulozy bakteryjnej modyfikowanej bioaktywnymi polimerami z odnawialnych surowców (chitozan, skrobia kationowa)
 • doskonalenie metod biodegradacji polimerów naturalnych w tym  surowców odpadowych (chitozanowych, celulozowych, skrobiowych) do wytwarzania oligomerów

Polimery i włókna syntetyczne

 • synteza termoplastycznych polimerów biodegradowalnych (kopoliestry alifatyczno-aromatyczne, kopoliestroamidy)
 • całkowicie aromatyczne ciekłokrystaliczne kopoliestry na wyroby trudnopalne i wysokowytrzymałe
 • przetwórstwo polimerów termoplastycznych na włókna, włókniny, folie w tym wyroby biodegradowalne i bioaktywne
 • elektroprzędzenie ze stopu
 • połączenie technik melt-blown i elektroprzędzenia do wytwarzania unikatowych wyrobów filtracyjnych
 • wytwarzanie włóknin funkcjonalnych do celów medycznych, filtracyjnych i nanofiltracyjnych
 • zaawansowane wysokiej jakości materiały opakowaniowe
 • modyfikacja polimerów termoplastycznych m.in. nanowypełnienia
 • recykling chemiczny polimerów włóknotwórczych (wykorzystanie odpadowego PET, PA) do syntezy nowych typów związków

Nanotechnologia

 • nanomateriały (nanowłókna metodą elektroprzędzenia) z biopolimerów do hodowli tkanek i protez chirurgicznych
 • nowe formy włókniste oparte na wieloskładnikowych nanowłókninach lub łączenie warstw nanowłóknin z innymi włókninami, tekstyliami
 • elektrospray: nanowłókniste modyfikacje tekstyliów (nanowarstwy pokrywające)
 • funkcjonalizacja materiałów polimerowych nanocząstkami substancji aktywnych

Papiernictwo

 • nowoczesne technologie wytwarzania papierów do celów specjalnych i o szczególnych właściwościach,
 • gospodarka energetyczna w procesach wytwarzania papieru,
 • gospodarka energetyczna w przetwórstwie makulatury,
 • wykorzystanie technologii papierniczych do produkcji wyrobów z włókien niecelulozowych w tym specjalnych materiałów filtracyjnych
 • materiały kompozytowe na bazie surowców odtwarzalnych.

Ochrona środowiska

 • nowoczesne technologie oczyszczania ścieków papierniczych,
 • rozwój metodyki oceny stanu zanieczyszczenia powietrza przez przemysł papierniczy,
 • rozwój technik ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • metodologia monitoringu emisji z zakładów papierniczych,
 • gospodarka wodno-ściekowa w zakładach papierniczych,
 • rozwój metod zagospodarowania, wykorzystania i utylizacji odpadów,
 • metody analityczne oznaczania zawartości substancji niebezpiecznych w środowisku i w wyrobach papierniczych,
 • aktualizacja i ewaluacja najlepszych dostępnych technik (BAT) i dokumentów referencyjnych.
BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2009-06-28) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-02-13) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 29869 (Ogółem: 2867497)

facebook