Gdzie jesteśmy: Strona głównaO instytucieFundusze strukturalne

Fundusze strukturalne

PROJEKT KLUCZOWY BIOGRATEX „Biodegradowalne wyroby włókniste”

 

PROJEKT FORESIGHT PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

 

PROJEKT „Technologia otrzymywania biodegradowlnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych” o akronimie BIOPOL.

PROJEKT ”Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych środowisku” o akronimie BIOMASA

 

PROJEKT KLUCZOWY BIOGRATEX „Biodegradowalne wyroby włókniste”

 

Instytut jest partnerem Projektu Kluczowego BIOGRATEX „Biodegradowalne wyroby włókniste” – PO IG.01.03.01-00-007/08 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

 • Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii ,
 • Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
 • Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe

Celem projektu „Biodegradowalne wyroby włókniste” przygotowanego przez Polską Platformę Technologiczną Przemysłu Tekstylnego jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców na rynku krajowym i zagranicznym poprzez opracowanie szerokiej gamy wyrobów włókienniczych z polimerów biodegradowalnych pochodzących ze źródeł odnawialnych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia, higieny, bezpieczeństwa pracy i rozwoju ekologicznego rolnictwa przez produkcję wysoce zaawansowanych wyrobów przyjaznych dla człowieka i jego środowiska w pełnym cyklu życia produktów. Projekt wzmocni znaczenie sektora B+R w gospodarce w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego.

Projekt jest realizowane przez konsorcjum projektowe, którego skład przedstawia się następująco:

Trzon konsorcjum projektowego :

 • Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów – koordynator/lider projektu,
 • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi,
 • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.

Partnerzy stowarzyszeni projektu:

 • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu,
 • Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsko Białej,
 • Instytut Włókiennictwa w Łodzi:
  • Zakład Naukowy Niekonwencjonalnych Technik i Wyrobów Włókienniczych,
  • Zakład Naukowy Technologii Dziewiarskich i Odzieżownictwa,
 • Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX – CENARO w Łodzi,
 • Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów,
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa.

Ze względu na multi- i transdyscyplinarny charakter projektu kluczowego „Biodegradowalne wyroby włókniste”, został on podzielony na siedem ściśle ze sobą powiązanych podprojektów:

 • Podprojekt 1: Dobór optymalnej struktury molekularnej i makromolekularnej polimerów biodegradowalnych dla celu projektu;
 • Podprojekt 2: Opracowanie technologii wytwarzania włókien z polimerów biodegradowalnych;
 • Podprojekt 3: Wytwarzanie włóknin typu spun – bonded z biodegradowalnych polimerów;
 • Podprojekt 4: Opracowanie prototypów płaskich wyrobów przeznaczonych na cele filtracyjne, medyczne, higieniczne i rolnicze;
 • Podprojekt 5: Opracowanie prototypów włókienniczych wyrobów filtracyjnych, higienicznych, medycznych i rolniczych;
 • Podprojekt 6: Ocena biodegradowalności;
 • Podprojekt 7: Analiza „Life Cycle Assessment”.

Jedynie realizacja wszystkich podprojektów zapewni osiągnięcie celów naukowych i aplikacyjnych projektu kluczowego.

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych realizuje zadania badawcze w ramach Podprojektu 2, Podprojektu 3, Podprojektu 6 i 7.

Kontakt:

Kierownik projektu: dr inż. Danuta Ciechańska
Sekretarz projektu: mgr inż. Jadwiga Majcher
e-mail: biurokl1@ibwch.lodz.pl
tel.: 042 638 03 04

TOP

PROJEKT FORESIGHT PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Instytut jest liderem projektu foresight „Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski.” UDA-POIG.01.01.01-00-005/09-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka, lata 2007-2013.

Cel projektu

Bezpośrednim celem projektu jest identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia przygotowania strategii dla Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylnego.

Partnerzy

 1. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łódź – lider projektu
 2. Politechnika Łódzka, Łódź
 3. Instytut Włókiennictwa, Łódź
 4. Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Łódź
 5. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań
 6. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 7. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI, Łódź
 8. Akademia Techniczno – Humanistyczna, Bielsko Biała

Kierownik projektu: dr inż. Danuta Ciechańska
Osoba do kontaktu:
e-mail:
tel.: 042 638 03 06

Projekt foresight jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”
Działanie 1.1 „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”
Poddziałanie 1.1.1 „Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight”

W ramach projektu przewidziana jest realizacja 9 zadań.

Zadanie

Cel zadania

Partner odpowiedzialny za realizację zadania

Zadanie 1. Organizacyjne ramy foresightu i bieżące zarządzanie realizacją projektu

 • Organizacja, koordynacja i nadzór nad bieżącymi pracami badawczymi, organizacyjnymi i związanymi z finansowaniem projektu, utrzymywanie regularnych kontaktów z zespołami badawczymi, konsorcjum i instytucją wdrażającą, raportowanie merytoryczne i finansowe.
 • Promocja rezultatów projektu

IBWCh, PŁ, CIOP-PIB, IWNiRZ, EEDRI

Zadanie 2. Inwentaryzacja kierunków rozwoju technologii dla włókiennictwa

 • Analiza istniejących prac badawczych, analitycznych i koncepcyjnych w obszarze technologii dla włókiennictwa oraz
 • Identyfikacja aktualnych i przyszłych trendów technologicznych i związanych z nimi potrzeb w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

IBWCh, PŁ, CIOP-PIB, IWNiRZ, ATH, MORATEX, IW

Zadanie 3. Uszczegółowienie metodologii

Gwarancja wysokiej jakości merytorycznej rezultatów projektu

PŁ, IW, IWNiRZ, EEDRI

Zadanie 4. Krytyczne technologie

 • Priorytetyzacja krytycznych technologii, newralgicznych z punktu widzenia przyszłej konkurencyjności w obszarze włókiennictwa,
 • Przygotowanie wkładu do budowy scenariuszy.

PŁ, CIOP-PIB, IWNiRZ, ATH

Zadanie 5. Rundy delfickie

Określenie prawdopodobieństwa wdrożenia/upowszechnienia krytycznych technologii włókiennictwa jako punkt wyjścia do strategicznego programu badań i założeń polityki innowacyjnej.

IBWCh, , CIOP-PIB, EEDRI

Zadanie 6. Scenariusze

 • Określenie polskich obszarów kompetencji i globalnego przywództwa oraz przygotowanie scenariuszy technologicznych dla przemysłu włókienniczego.
 • Wariantowa prezentacja (scenariusze) wizji rozwoju poszczególnych technologii włókiennictwa.

IBWCh, PŁ, CIOP-PIB, EEDRI

Zadanie 7. Kwalifikacje i kompetencje

Identyfikacja, prognozowanie, standaryzacja, programowanie i kształtowanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych w przemyśle włókienniczym.

PŁ, IW, EEDRI, ATH

Zadanie 8. Strategiczny program badawczy w obszarze włókiennictwo

Zdefiniowanie Strategicznego programu badawczego w obszarze nowoczesne technologie dla włókiennictwa.

IBWCh, PŁ, CIOP-PIB, IWNiRZ, ATH

Zadanie 9. Założenia dla polityki innowacyjnej w obszarze technologie włókiennictwa.

Przygotowanie założeń polityki innowacyjnej dla przemysłu włókienniczego w XXI wieku.

IBWCh, , IW, MORATEX, IWNiRZ, EEDRI, ATH

Wyróżniona nazwa oznacza partnera odpowiedzialnego za realizację zadania z ramienia konsorcjum.

TOP

 

PROJECT „Technologia otrzymywania biodegradowlnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych” o akronimie BIOPOL.

W Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych realizowany jest Projekt
„Technologia otrzymywania biodegradowlnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych”
o akronimie BIOPOL.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013.
Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii,
Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.

Nazwa Beneficjenta: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk
Wartość Projektu: 43 305 983,14 PLN
Udział Unii Europejskiej: 36 810 085,67 PLN
Okres Realizacji: 01.01.2010 - 31.12.2013
Hasło przewodnie: Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość

Lider Projektu:
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk,
Łódź

Partnerzy:
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
, Łódź
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Warszawa

 

Celem Projektu jest przeprowadzenie strategicznych badań i opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych dotyczących przetwarzania odnawialnej bazy surowcowej służących tworzeniu nowych asortymentów produktów z polimerów biodegradowalnych na bazie źródeł odnawialnych skutkujące zwiększeniem roli nauki w podnoszeniu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki oraz wzmocnieniem rozwoju cywilizacyjno-gospodarczego kraju.

W ramach projektu przewidziana jest realizacja 6 Pakietów Zadaniowych:

Pakiet zadaniowy 1: Opracowanie technologii wytwarzania polilaktydu (PLA) w modelowej instalacji badawczej (instalacja PLA)
Pakiet zadaniowy 2: Opracowanie technologii wytwarzania alifatyczno-aromatycznego biodegradowalnego poliestru (IBPE) w modelowej instalacji badawczej (instalacja IBPE)
Pakiet zadaniowy 3: Badania procesów modyfikacji chemicznej PLA, IBPE oraz układów PLA-IBPE
Pakiet zadaniowy 4: Badania procesów przetwarzania PLA, IBPE, PLA-IBPE
Pakiet zadaniowy 5: Analiza informacji o pracach konkurencyjnych
Pakiet zadaniowy 6: Zarządzanie i promocja

Kontakt:
Kierownik projektu desygnowany z IBWCh: dr inż. Danuta Ciechańska
e-mail: biurofs2@ibwch.lodz.pl
tel.: 42 6342042

TOP

Projekt ”Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych środowisku” o akronimie BIOMASA

W Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych realizowany jest Projekt
Zastosowanie biomasy do wytwarzania polimerowych materiałów przyjaznych środowisku” o akronimie BIOMASA

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013.
Priorytet 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii,

Działanie 1.1. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Skład Konsorcjum

Politechnika Łódzka (PŁ) - Lider Projektu

 • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności (WBiNŻ)
 • Wydział Chemiczny (WCh)
 • Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów (WTMiWT)

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh), Łódź
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN (CBMiM), Łódź
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja (UR), Kraków
Główny Instytut Górnictwa (GIG), Katowice

Celem Projektu jest opracowanie szeregu technologii otrzymywania polimerowych materiałów włóknistych i kompozytowych w oparciu o surowce pochodzące z przetwórstwa różnych rodzajów biomasy roślinnej metodami biotechnologicznymi, wykorzystującymi wyspecjalizowane preparaty enzymatyczne bądź hodowle mikroorganizmów. Opracowane technologie będą miały wpływ na rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

W ramach Projektu przewidziana jest realizacja 5 podprojektów:

Podprojekt 1. Dobór biomasy jako surowca wyjściowego
Podprojekt 2. Dobór i ewaluacja biokatalizatorów do realizacji celów projektu
Podprojekt 3. Zastosowanie bioprocesów do wytwarzania surowców/półproduktów polimerowych
Podprojekt 4. Opracowanie innowacyjnych materiałów polimerowych
Podprojekt 5. Ocena praktycznego zastosowania wytworzonych produktów

Kontakt:
Kierownik zespołu IBWCh realizującego zadania projektu: dr inż. Danuta Ciechańska

Biuro Projektu:
e-mail: biurofs1@ibwch.lodz.pl
tel
/ fax 42 6380304

TOP

BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Michał Walczak (2009-07-19) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-02-13) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 24213 (Ogółem: 2867499)

facebook