Laboratorium Fizykochemiczne

Kierownik Laboratorium: p.o. dr Natalia Gutowska

tel:   0 42 638 03 31, e-mail: lab@ibwch.lodz.pl, n.gutowska@ibwch.lodz.pl

Laboratorium Fizykochemiczne wykonuje badania z zakresu chemii i fizykochemii polimerów, a duża część metod badawczych objęta jest systemem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej GLP (Good Laboratory Practice). Badania fizyczne, chemiczne, biochemiczne polimerów i enzymów prowadzone są zgodnie z Dyrektywą 2004/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę badawczo-pomiarową.

Główne kierunki badawcze:

 • chromatografia żelowa GPC/SEC w badaniach wybranych polimerów naturalnych i syntetycznych
 • wykorzystanie metod spektrofotometrycznych do oceny przemian zachodzących podczas modyfikacji polimerów
 • klasyczne analizy chemiczne w zastosowaniu do polimerów naturalnych i syntetycznych
 • analiza roztworów przędzalniczych polimerów naturalnych (celuloza, alginian, chitozan, skrobia, itp.)

Procedury badawcze – Laboratorium pracuje w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL):

 • wyznaczanie rozkładu ciężaru cząsteczkowego, średnich ciężarów cząsteczkowych oraz polidyspersji celulozy i chitozanu metodą chromatografii żelowej (GPC/SEC)
 • oznaczanie stopnia deacetylacji chitozanu metodą pierwszej pochodnej widma UV
 • oznaczanie stopnia deacetylacji chitozanu metodą miareczkowania potencjometrycznego
 • oznaczanie stopnia deacetylacji chitozanu (SD) metodą spektrofotometrii w podczerwieni
 • oznaczanie popiołu
 • oznaczanie azotu
 • oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej
 • oznaczanie zawartości Ca(II) w polimerach naturalnych
 • oznaczanie zawartości substancji rozpuszczalnych w nośnikach polimerowych
 • oznaczanie lepkości dynamicznej roztworów chitozanu metodą Brookfield'a
 • analiza alkalicznych roztworów celulozy
 • Badania dotyczą oceny polimerów i włókien z poliestrów, poliamidów i celulozy.

Dla wykonywanych prac naukowych opracowano także nietypowe metody analityczne:

 • oznaczanie zawartości dodatków bioaktywnych we włóknach PA i PP (ketokonazol, clotrimazol, triclosan)
 • oznaczanie zawartości grup karboksylowych w polikwasie L-mlekowym
 • metody oczyszczania polimeru i sit molekularnych po syntezie PLA
 • oznaczanie zawartości niejonowych substancji powierzchniowo czynnych w przędzy PA-6
 • oznaczanie zawartości chitozanu we włóknach alginianowo-chitozanowych metodą ninhydrynową
 • analiza odpadów polimerowych
 • oznaczanie zawartości wody kulometryczną metodą Karla Fishera
 • oznaczanie skręcalności właściwej

Aparatura:

 • Chromatograf cieczowy HP 1050, Hewlet Packard wyposażony w detektory refraktometryczny i wiskozymetryczny oraz zestaw kolumn chromatograficznych
 • Spektrofotometr FTIR, Spectro-Lab z wyposażeniem (ATR)
 • Spectrofotometr UV-Vis, Unicam
 • Wiskozymetr Schott’a
 • Wiskozymetr Brookfield’a (zakres lepkości 10 do 100 000 cP)
 • Zestaw do miareczkowania potencjometrycznego, Schott
 • Polarymetr wykorzystywany do oznaczania skręcalności właściwej
 • Zestaw do kulometrycznego oznaczania zawartości wody metodą Karla Fishera  firmy Mettler Toledo
Stanowisko do oznaczania lepkości metodą wiskozymetryczną - Kriostat firmy PolyScience
Stanowisko do oznaczania azotu metodą Kjeldahla - Mineralizator firmy VELPR SCIENTIFICA
Wyparka laboratoryjna próżniowa RV-8 firmy IKA

Stanowisko ekstrakcji wyczerpującej do badań czystości chemicznej
BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2009-06-28) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-03-09) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 19296 (Ogółem: 2830970)

facebook