Zespół Biotechnologii Polimerów i Włókien

Kierownik Zespołu: mgr inż. Justyna Wietecha

tel:  0 42 638 03 44, e-mail: biotech@ibwch.lodz.pl

Zespół Biotechnologii Polimerów i Włókien specjalizuje się w pracach B+R związanych z wykorzystaniem procesów biotechnologicznych do modyfikacji, syntezy i przetwórstwa polimerów oraz analizie biochemicznej enzymów, białek, cukrów i lipidów.

Główne kierunki badań:

 • biosynteza celulozy bakteryjnej modyfikowanej poliaminosacharydami (chitozan i jego pochodne) do celów medycznych i technicznych m.in.
  • opatrunki,
  • naczynia krwionośne,
  • częściowo bioresorbowalne siatki chirurgiczne do zaopatrywania przepuklin,
  • kopułkowe głośniki średniowysokotonowe;
 • biomodyfikacja polimerów naturalnych jak:
  • celuloza – aktywacja polimeru w celu zwiększenia jego rozpuszczalności w alkaliach,
  • chitozan – otrzymywanie oligomerów,
  • skrobia –otrzymywanie polimeru o większej zawartości amylozy i przydatnego do formowania włókien;
 • enzymatyczna modyfikacja regenerowanych włókien celulozowych;
 • biowskaźniki do oceny czystości mikrobiologicznej produktów spożywczych;
 • modyfikacja (otrzymanych z roślinnych surowców odpadowych) białek do form przydatnych do wytwarzania włókien i folii.

Zespół pracuje w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL)

Analizy biochemiczne

 • oznaczanie aminocukrów metodą kolorymetryczną z kwasem 3,5-dinitrosalicylowym
 • oznaczanie aminocukrów metodą Imoto i Yagishita
 • oznaczanie cukrów redukujących metodą kolorymetryczną z kwasem 3,5-dinitrosalicylowym
 • oznaczanie białka metodą Lowry’ego
 • oznaczanie aktywności endo-β-1,4-glukanazy w preparatach celulaz i ksylanaz
 • oznaczanie aktywności bibułowej w preparatach celulaz i ksylanaz
 • oznaczanie aktywności β-glukozydazy w preparatach celulaz i ksylanaz
 • oznaczanie aktywności endo-β-1,4-ksylanazy w preparatach celulaz i ksylanaz
 • oznaczanie aktywności lipaz metodą miareczkową
 • oznaczanie zawartości wilgoci
 • oznaczanie ubytku masy
 • oznaczanie α-celulozy w masach celulozowych
 • oznaczanie współczynnika wtórnego pęcznienia WRV
 • oznaczanie części nierozpuszczalnych w roztworach celulozy
 • oznaczanie stopnia rozpuszczalności celulozy
 • oznaczanie glukozy metodą z oksydazą glukozową
 • oznaczanie aminocukrów metodą z  4-(dimetylamino)benzaldehydem (DMAB)

Aparatura:

 • bioreaktor z oprzyrządowaniem
 • inkubatory
 • wstrząsarki
 • kabina z laminarnym przepływem powietrza
 • spektrofotometr UV/Vis Helios Gamma
 • fluorymetr Turner® QuantechTM

 

Hodowla statyczna modyfikowanej celulozy bakteryjnej

Bioreaktor Infors Membrana głośnikowa z modyfikowanej celulozy bakteryjnej Opatrunki z modyfikowanej celulozy bakteryjnej

W latach 2007-2010 w IBWCh realizowano projekt rozwojowy R 05 015 03 pt „Opracowanie częściowo resorbowalnych siatek chirurgicznych do beznapięciowego zaopatrywania przepuklin”. W ramach niniejszego projektu opracowano prototyp oryginalnej, kompozytowej siatki chirurgicznej mającej potencjalne zastosowanie w chirurgii ogólnej, szczególnie do zaopatrywania przepuklin. Opracowany implant składa się z warstwy włókienniczej, wykonanej techniką dziewiarską z monofilamentu polipropylenowego, charakteryzującej się optymalną strukturą uwzględniającą: odpowiednią makroporowatość, właściwości biomechaniczne zbliżone do właściwości struktur anatomicznych ściany brzucha i minimalizację zastosowanego materiału syntetycznego oraz warstwy biopolimeru - modyfikowanej chitozanem celulozy bakteryjnej.

Badania nad opracowaniem innowacyjnych siatek chirurgicznych prowadzono w kontakcie z producentem szerokiego asortymentu wyrobów medycznych - łódzką firmą Tricomed SA, która jest znanym krajowym wytwórcą  implantów stosowanych w chirurgii ogólnej i naczyniowej, ortopedii oraz neurologii. Do opracowania nowego typu implantu wykorzystano polipropylenową dzianinę monofilamentową skonstruowaną i wyprodukowaną przez Tricomed SA.

W trakcie trwania projektu przeprowadzono wszystkie niezbędne badania przedkliniczne opracowanego nowego typu kompozytowej siatki chirurgicznej przeznaczonej głównie do zaopatrywania przepuklin.

Wyniki badań projektu zostały objęte ochroną własności intelektualnej poprzez zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP (P.392800 „Warstwowa siatka chirurgiczna i sposób wytwarzania warstwowej siatki chirurgicznej„) a następnie upowszechniane na międzynarodowych i krajowych targach i konferencjach naukowych.

Opracowany w ramach projektu nowy typ siatki chirurgicznej zdobył złoty medal z wyróżnieniem na targach wynalazków INNOVA 2010 oraz dyplom i statuetkę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2009-06-28) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-02-13) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 18202 (Ogółem: 2921722)

facebook