Laboratorium Ochrony Środowiska

Kierownik Laboratorium: p.o. dr Natalia Gutowska

 Tel:  +4842 638 03 51   +4842 638 03 70 , e-mail: nls@ibwch.lodz.pl, n.gutowska@ibwch.lodz.pl

Laboratorium ma wdrożony system zarządzania wg PN-ENISO/IEC17025:2005+Ap 1:2007 i posiada certyfikat akredytacji AB 551 (od 26.11.2004). Badania objęte są zakresem akredytacji ֠patrz zakres akredytacji.

Laboratorium wykonuje prace naukowo-badawcze i analityczne z dziedziny ochrony środowiska, własności chemicznych surowców, półproduktów, produktów oraz odpadów, prowadzi również działalność ekspercką i konsultingową oraz seminaryjną i szkoleniową. 

Obszar działalności naukowo-badawczej obejmuje badania:

 • nowe techniki oczyszczania ścieków i optymalizacja pracy istniejących oczyszczalni ścieków,
 • nowych możliwości wykorzystania bądź utylizacji odpadów powstających na różnych etapach produkcji papieru,
 • nowych metod analitycznych do oznaczania śladowych ilości związków szkodliwych i toksycznych w surowcach, produktach, ściekach i odpadach.

Obszar działalności usługowej obejmuje:

 • badania wód i ścieków na zawartość substancji specyficznych, oraz ocena skuteczności działania urządzeń do oczyszczania ścieków,
 • badania surowców i produktów na zawartość substancji szkodliwych i toksycznych (np. PCB, PCP, HCB i in.),
 • badania odpadów deponowanych na składowiskach wg kryteriów określonych w przepisach prawnych,
  • ekspertyzy, których celem jest ocena przydatności odpadów o charakterze biomasy do spalania z odzyskiem energii, jako biopaliwo, w kotłach przystosowanych do spalania paliw niskokalorycznych,
  • wykonywanie dokumentacji służącej do uzyskania pozwoleń zintegrowanych i/lub pozwoleń sektorowych oraz opracowywanie ocen oddziaływania zakładu na środowisko,
  • opiniowanie aktów prawnych z dziedziny ochrony środowiska.
 • badania składu elemntarnego w zakresie C, H, N i S oraz Cl w surowcach, produktach i odpadach.

 

Ponadto posiadmy możliwość wykonania nieakredytowanych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w zakresie: zanieczyszczeń energetycznych i technologicznych (SO2, CO, CO2, H2S, CH3SH, DMDS, HCl, HF, LZO) oraz ocen skuteczności działania urządzeń oczyszczających gazy odlotowe.

Chromatograf Varian 3400

Mütek PCD 03

Aspirator ASP II 2

 

Spektrofotometr Cadas 200

Kulometr ECS 3000

 
BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2009-06-28) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2018-02-13) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 16177 (Ogółem: 2830969)

facebook