Laboratorium Ochrony Środowiska

Kierownik Laboratorium: p.o. mgr inż. Michał Janiga

 Tel:  +4842 638 03 51   +4842 638 03 70 , e-mail: icpnls@ibwch.lodz.pl, m.janiga@ibwch.lodz.pl

Laboratorium ma wdrożony system zarządzania wg PN-ENISO/IEC17025:2005+Ap 1:2007 i posiada certyfikat akredytacji AB 551 (od 26.11.2004). Badania objęte są zakresem akredytacji ֠patrz zakres akredytacji.

Laboratorium wykonuje prace naukowo-badawcze i usługi pomiarowe i analityczne z dziedziny ochrony środowiska, w szczególności monitoring emisji zanieczyszczeń oraz prowadzi działalność ekspercką i konsultingową oraz seminaryjną i szkoleniową. 

Obszar działalności naukowo-badawczej obejmuje badania:

 • nowe techniki oczyszczania ścieków i optymalizacja pracy istniejących oczyszczalni ścieków,
 • nowych systemów i optymalizacja istniejących systemów oczyszczania gazów złowonnych i brudnych kondensatów powstających podczas wytwarzania mas włóknistych,
 • nowych możliwości wykorzystania bądź utylizacji odpadów powstających na różnych etapach produkcji papieru,
 • nowych metod analitycznych do oznaczania śladowych ilości związków szkodliwych i toksycznych w surowcach, produktach, ściekach i odpadach,
 • stanu techniki w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik dla branży celulozowo-papierniczej.

 

Obszar działalności usługowej obejmuje:

 • pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w zakresie: energetycznych zanieczyszczeń gazowych (SO2, CO, CO2, NOx,) i pyłów oraz zanieczyszczeń technologicznych (H2S, CH3SH, DMDS, HCl, HF, LZO); ocena skuteczności działania urządzeń oczyszczających gazy odlotowe,
 • badania wód i ścieków na zawartość substancji specyficznych, oraz ocena skuteczności działania urządzeń do oczyszczania ścieków,
 • badania surowców i produktów na zawartość substancji szkodliwych i toksycznych (np. PCB, PCP, HCB i in.),
 • badania odpadów deponowanych na składowiskach wg kryteriów określonych w przepisach prawnych,
  • ekspertyzy, których celem jest ocena przydatności odpadów o charakterze biomasy do spalania z odzyskiem energii, jako biopaliwo, w kotłach przystosowanych do spalania paliw niskokalorycznych,
  • wykonywanie dokumentacji służącej do uzyskania pozwoleń zintegrowanych i/lub pozwoleń sektorowych oraz opracowywanie ocen oddziaływania zakładu na środowisko,
  • opiniowanie aktów prawnych z dziedziny ochrony środowiska.

Chromatograf Varian 3400

Mütek PCD 03

Aspirator ASP II 2

 

Spektrofotometr Cadas 200

Kulometr ECS 3000

 
BIP
Innowacyjna Gospodarka - Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Biogratex

Informację wprowadził(a): Andrzej Bodek (2009-06-28) • Informację zmodyfikował(a): Andrzej Bodek (2017-10-20) • Rejestr zmian • Liczba odsłon podstrony: 14700 (Ogółem: 2508445)

facebook